Adatkezelés

A FUSION BEFEKTETÉSI ZRT. és BELLOZZO KFT. – BURGER KING® és BELLOZZO®
RÖVIDÍTETT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 
A FUSION BEFEKTETÉSI ZRT. (székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1. cégjegyzékszám: 01-10-041582, adószám: 10547456-2-42 e-mail: eszrevetel@fusionrt.hu , képviseli: Sümegi László és Dara Zsolt), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, valamint egyéb más belső szabályzatai értelmében jár el.
Jelen rövid, adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel.
Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.
A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1066 Budapest, Oktogon tér 1. alatt. Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely tényről a honlapján keresztül, az új tájékoztató közzétételével értesíti az érintetteket.

1.Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei

Az Adatkezelő a FUSION BEFEKTETÉSI Zrt. (továbbiakban, mint Adatkezelő, vagy Társaság)
Elérhetőségeink:
 • Cégnév: FUSION BEFEKTETÉSI Zrt.
 • Székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1
 • Adószám: 10547456-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041582
 • Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: eszrevetel@fusionrt.hu
 • Honlap: www.burgerking.hu

2.Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.
Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

3.Az adatkezelési tevékenységek célja, jogcíme és az adatkezelés időtartama

Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül önkéntes hozzájáruláson alapulnak, összhangban a jogszabályi előírásokkal.
Az alábbiakban olvashatja az egyes adatkezelésekkel kapcsolatban a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, valamint az esetleges adattovábbításra vonatkozó információkat.

3.1.Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
Az adatkezelés jogalapja: információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre és az felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás
 
Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
 • Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

3.2.Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Ilyen például az e-mail útján történő kapcsolattartás, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul.
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés, kérdés tartalma, egyéb, az érintett által megadott adat válaszadás
 
Az adatok kezelésének célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, Facebook oldalon, Instagramon, Snapchaten, Youtube csatornán, Twitteren) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
 • A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
Adatkezelő az Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó Neve: Mito Communications Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Email: office@mito.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel

3.3.Hírlevél küldése

Érintett a weboldalon, a mobil applikációban, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése
 
Az adatok kezelésének célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról, reklám üzenetek küldése, továbbá üzleti célú adatbázis építése, a kiküldésre kerülő hírlevelekben az érintetti aktivitások (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az eszrevetel@fusionrt.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1066 Oktogon tér 1.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like” (tetszik) linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike” (nem tetszik) linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.
Adatkezelő a Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozókat vesz igénybe:
Adatfeldolgozó neve: C/o. CleverTap Pvt Ltd (fka WizRocket Technologies Pvt Ltd.)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 9th Floor, DLH Park, SV Road, Goregaon West, Mumbai 400062
Adatkezelési tájékoztató: https://clevertap.com/privacy-policy/
https://clevertap.com/privacy-shield-policy/
Email: security@clevertap.com
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
Adatfeldolgozó neve: Branch Metrics, Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
Adatkezelési tájékoztató: https://www.branch.io/gdpr/
Email: info@branch.io
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a fent meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

3.4.Nyereményjáték szervezése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon, vagy a mobil applikációban elérhetőek.
Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul, amely az adott nyereményjátékban megadott feltételek szerint beküldött pályázattal valósul meg.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
Lakcím kapcsolattartás
 
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelő a nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vehet igénybe, amely részletei az adott játékszabály adatkezelési tájékoztatójában kerül
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – nek feltüntetésre. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év, illetve az adott játékszabályban foglalt adatkezelési tájékoztató az irányadó.

3.5.Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával elégedettségi, vagy más, nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívet töltsenek ki, melyen visszajelzést adnak.
Az adatkezelés jogalapja: a kérdőívek kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által megküldött, vagy Adatkezelő honlapján megjelentetett kérdőív kitöltésében adatinak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név* azonosítás
e-mail cím kapcsolattartás
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett – email címének megadásával tölti ki a kérdőívet, így az email címének megadásával jelentkezik a kérdőívhez kapcsolt nyereményjátékra.
 • Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
 • Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségén (email cím) kiértesíti.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év, egyéb esetekben 2 év.
Adatkezelő a kérdőívek kitöltése során megadott személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó Neve: Mito Communications Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Email: office@mito.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 

3.6.Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon), vagy kiírt álláspályázat nélkül, önéletrajzuk beküldésével jövőbeni állásokra jelentkezzenek.
Az adatkezelés jogalapja: Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőhöz valamilyen munkakör elnyerése céljából jelentkezik.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név* azonosítás
szül. hely, idő* azonosítás
megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
iskolai végzettség * pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret
csatolt önéletrajz egyéb adatai* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél
adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt* ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges
 
Az adatkezelés célja: a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikus, de nem kizárólagosan elektronikus úton történő adat megküldéssel történik.
 • Amennyiben a weboldalon keresztül történik a jelentkezés, úgy a megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 • Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy Diákszövetkezet (továbbiakban Partner) felé továbbítja, ezáltal érintett profilalkotás alanyává válik, továbbá ezen Partnerek részére az adatkezelés célja érdekében adatmegosztást végez. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és Partnerei az érintett adatait együttesen, közösen kezelik úgy, hogy a munkáltatói jogot a Partner gyakorolja.
 • Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Partner kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
 • Adatkezelő Partnere a megadott adatokat a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.
 • A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik a Partnernél.
 • A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő és Partnerei csak abban az esetben kezelheti a jövőben, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon, kérték. 
 • Adatkezelő Partnere jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott (pl. a weboldalon keresztül).
 • Megadott hozzájárulás esetén az Adatkezelő és Partnere azokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
 • Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő Partnere felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
Adatközlés, adattovábbítás: Adatközlés harmadik fél irányába történik, Adatkezelővel szerződésben álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy diákszövetkezet felé.
Az adattovábbítás során Adatkezelővel szerződésben álló társaságok az alábbiak:
Munkaerő-kölcsönzés:
Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Adószám: 13410021-2-44
 
Diákszövetkezetek:
Prodiák Iskolaszövetkezet
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.
Adószám: 23317448-2-07
 
MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
2724 Újlengyel, Kossuth u. 138.
Adószám: 11915214-2-13
 
Workland Plus Iskolaszövetkezet
1051 Budapest, Sas u. 25.
Adószám: 14309931-2-41
 
MADS – Márton Áron Iskolaszövetkezet
1092 Budapest, Erkel u. 3 fsz.
Adószám: 11931335-2-43
 
Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezet
9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.
Adószám: 11698050-2-08
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

3.7.Cégcsoporton belüli munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályok betartásával, hogy Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok (továbbiakban Partner) tőle munkaerőt kölcsönözzenek.
Adatkezelés jogalapja: az érintett munkavállaló előzetes és önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere számára kikölcsönöz.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név* azonosítás
szül. hely, idő* azonosítás
Adatkezelőnél betöltött pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
Nyitott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
különleges adat, pl. egészségügyi adat különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
Adatkezelő véleménye, megjegyzése* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
 
Az adatkezelés célja: a munkaerő-kölcsönzés feltételeinek biztosítása és a kapcsolattartás.
A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek megosztásra Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához feltétlenül szükséges.
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott adatokkal kapcsolatban Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok részére az adatkezelés célja érdekében végez adatmegosztást. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő és Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságok az érintett adatait együttesen, közösen kezelik úgy, hogy a munkáltatói jogot továbbra is Adatkezelő gyakorolja.
Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaság kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Adatkezelő egyeztet érintettel, hogy Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaságoknál időszakos munkaerőhiány miatt lehetőség nyílik adott pozíció időszakos betöltésére, ismerteti a pozíció betöltésének feltételeit, és a pozíció betöltésének lehetőségét felkínálja érintett számára.
 • Amennyiben érintett elfogadja a felkínált pozíciót, Adatkezelő a munkaerő kölcsönzésre megállapodást köt az érintettel.
 • Adatkezelő felhívja érintett figyelmét arra, hogy a munkáltatói jogok gyakorlását változatlanul az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló munkaerő-kölcsönző társaság és/vagy Diákszövetkezet gyakorolja, érintett megadott adatait továbbítja az Adatkezelő cégcsoportjába tartozó azon társaság felé, ahol érintett a munkaerő kölcsönzés során munkát fog végezni, így Adatkezelő az adatkezelés célja érdekében adatmegosztást végez.
 • Az Adatkezelő minden egyes adatmegosztást megelőzően tájékoztatja az érintettet az a közös adatkezelésben résztvevő Adatkezelő cégcsoportjába tartozó társaság kilétéről, és kéri az érintett önkéntes hozzájárulását, valamint kizárja az adatmegosztásból az érintett által megjelöl adatkezelőket.
 • Adatkezelő a fentiek alapján biztosítja, hogy az érintettek élhessenek jogaikkal, például a tiltakozás jogával.
 • Amennyiben az érintett nem járul hozzá az együttes, közös adatkezeléshez, adattovábbításhoz, úgy a cégcsoporton belüli, munkaerő-kölcsönzéssel járó jogviszony nem jön létre.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy abban az esetben, ha érintett és az Adatkezelő szerződést kötnek és érintettet az Adatkezelő megbízó Partnere felé kiközvetíti, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig azzal, hogy a munkatárs adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.
Adatközlés és adattovábbítás Adatkezelő Partnerei felé történik
Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
Adatok forrása: Adatkezelőnél nyilvántartott adatokból.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

3.8.Képzésre történő jelentkezés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelő által szervezett belső képzésre jelentkezzenek, és a képzésen részt vegyenek. A tájékoztatás elsősorban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzésekre vonatkozik, ám ahol ez indokolt, a képzésnek nem minősülő, ezáltal a törvény hatálya alá nem tartozó egyéb tudásmegosztó/tudásfejlesztő megoldások (pl. pl. workshop, coaching, tanácsadás, rendezvény, e-learning előfizetések, online tartalmak stb.) résztvevőire is, ezt külön jelezzük.
Az adatkezelés jogalapja: A személyazonosító adatok kezelésének jogalapja a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), a kapcsolattartási adatok esetében Adatkezelő azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a képzésen résztvevővel kapcsolatot tudjon tartani.
A jelentkezés során a felnőttképzési szerződés megkötéséhez szükséges adatok megadása kötelező, mivel a Felnőttképzési törvény ezt kötelezően előírja, és ennek hiányában Ön nem tud részt venni képzéseinken.
Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő kezelésének jogalapja Adatkezelő azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy saját vállalatirányítási rendszerét működtesse.
Az előzetes kompetenciák igazolásának és az előzetes tudásmérési szolgáltatásnak a Felnőttképzési törvény 16.§ b) pontjában előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a jogalapja.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
A jelentkezés során az Ön (mint képzésre jelentkező) nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét, oktatási azonosítóját, legmagasabb iskolai végzettségét, a szerződéses óraszámát, fizetési kategóriáját, azt a tényt, hogy van-e 3 év alatti gyermeke, az adószámát, valamint az adott tanfolyam/képzés adatait kezeljük.
Amennyiben nem ismeri az oktatási azonosítóját, azt a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetében a képzés megkezdése előtt az Adatkezelő tudja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) segítségével lekérni, illetve megigényelni, természetes személyazonosító adatai alapján, és az azonosítót közli Önnel. Ezen adatok a felnőttképzési szerződés megkötéséhez is szükségesek.
Amennyiben az adott képzés elvégzéséhez szükség van az Ön meglévő kompetenciáinak igazolására, úgy az Ön által megadott képzettséget igazoló okiratok (pl. érettségi bizonyítvány) adatait, illetőleg azok másolatait is kezeljük.
Az adatkezelés célja:
 1. Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetében: a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötése (illetve annak elkészítése); a képzésen résztvevők beazonosítása; a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; továbbá kapcsolattartás a jelentkezővel.
 2. Egyéb, a felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó tudásfejlesztő megoldások esetében: a résztvevők beazonosítása; továbbá a kapcsolattartási adatok felvétele, nyilvántartása a belső ügyviteli rendszerben; kapcsolattartás a jelentkezővel, valamint a részvétel és a tudásfejlesztő oktatás elvégzésének igazolása.
 3. Az adatok belső ügyviteli rendszerben történő rögzítésének célja a képzés megszervezéséhez, képzésen résztvevővel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok belső nyilvántartása.
 4. Az előzetes kompetenciák igazolásával, valamint az előzetes tudásmérési szolgáltatással összefüggésben az adatkezelés célja a kompetenciák meglétének ellenőrzése és igazolása, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Felnőttképzési törvény) 16.§-ában meghatározott dokumentumőrzési kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: A papír alapú jelentkezési lapokat, az elektronikus képzési rendszerben rögzített adatokat, valamint az előzetes kompetenciák meglétét igazoló dokumentumok másolatát és az előzetes tudásméréssel kapcsolatos dokumentumokat a Felnőttképzési törvény 16.§ b) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig őrizzük meg.

3.9.Képzési szerződéskötéssel és felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a jogszabályi kötelezettség (Felnőttképzési törvény 13.§, 16.§, 21.§; és a 11/2020 (II.7.) Kormányrendelet 21.§-ában foglaltak) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja: A Felnőttképzési törvény alapján a képzésen történő részvétel esetén felnőttképzési szerződés kerül megkötésre Ön és az Adatkezelő között, mely szerződésben a Felnőttképzési törvény 13.§-15.§-ai alapján, a 11/2020. (II.7.) Kormányrendelet 21.§-a által meghatározott személyes adatokat kezeljük:
 • természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő),
 • oktatási azonosító számát
 • elektronikus levelezési címét (e-mail),
 • legmagasabb iskolai végzettségét
 • a képzés megnevezését, kezdési és befejezési idejének tervezett időpontját
Az adatkezelés célja: a Felnőttképzési törvény 13.§ és 21.§-ában előírt (a résztvevői azonosítási és a szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint egyéb) adatainak rögzítése, a szerződés elkészítése, nyilvántartása, valamint a Felnőttképzési törvény által előírt dokumentum őrzési kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: a Felnőttképzési törvény 16.§ c) pontja alapján 8 év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatok gyűjtése, feldolgozása, online adatszolgáltatása a felnőttképzési államigazgatósági szerv felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43)

3.10.Képzéssel kapcsolatos hatósági adatszolgáltatás és adatnyilvántartás, az adatok továbbítása

A kötelező adatszolgáltatás alapján a fenti, 2.1.5. pontban foglalt adatok továbbítására kerül sor a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR). Az adatok megadása feltétele a képzési szolgáltatási szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a képzési szolgáltatást.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A kezelt (továbbított) adatok köre és felhasználásának célja: a képzésen részt vevő nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét, oktatási azonosítóját, legmagasabb iskolai végzettségét, a szerződéses óraszámát, fizetési kategóriáját, a az adószámát, valamint az adott tanfolyam/képzés adatait rögzítjük a FAR-ba.
Az adatkezelés célja: Képzéssel kapcsolatos statisztikai adatok kötelező̋ begyűjtése, adatfelvétel.
Adatkezelés időtartama: a Felnőttképzési törvény 16.§ c) pontja alapján 8 év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatok gyűjtése, feldolgozása, online adatszolgáltatása a felnőttképzési államigazgatósági szerv felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43)

3.11.Képzési dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése. A képzésen vezetett jelenléti ív (képernyőfelvétel) és haladási napló esetében az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség (Felnőttképzési törvény 16.§ a) és 11/2020 Korm. rendelet 26.§ (3) bek.) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
A tanúsítvány kiállításának jogalapja a Felnőttképzési törvény 13./B§-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A vizsgaeredmények és igazolás kiállítása során a Training360 Kft. és a munkáltató azon jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a pályázati feltételeknek megfeleljenek, azt igazolják.
A kezelt (továbbított) adatok köre és felhasználásának célja: a képzés során a jelenléti íven szerepel az érintett neve, beosztása, aláírása, valamint az esetleges hiányzás ténye.
Amennyiben a képzés számonkéréssel zárul, annak eredményét saját vizsgaigazolás okirattal tanúsíthatjuk, melynek kiállítása során az Érintett nevét, születési helyét, idejét, az elvégzett képzést és annak eredménye kerül kezeljük. A képzés elvégzése tanúsítvánnyal zárható, az Érintettnek lehetősége van Tanúsítványt igényelni, melyet az Adatkezelő a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben állít elő. A Tanúsítvány tartalmazza az Érintett természetes személyazonosító adatait, a képzés nevét, időpontját, óraszámát, és a sorszámot.
Az adatkezelés célja: a jelenlét, hiányzás dokumentálása, és a Felnőttképzési törvényben előírt dokumentálási és megőrzési kötelezettség teljesítése. A képzés végén a képzési igazolás kiállításának célja a sikeres képzés elvégzéséről igazolás kiadása az érintett részére a Felnőttképzési törvényben előírtak teljesítésével.
Adatkezelés időtartama: a Felnőttképzési törvény 16.§ a) és c) pontja alapján 8 év.
Adattovábbítások: Ha a képzést külsős oktató közreműködésével valósítjuk meg, aki adatfeldolgozóként működik közre, a képzési dokumentációt (jelenléti ív, haladási napló, látogatási/vizsga igazolás) részére átadjuk. Az oktató személyéről a képzés első napján kapnak tájékoztatást a résztvevők.
Adatfeldolgozó igénybevétele: az adatok gyűjtése, feldolgozása, online adatszolgáltatása a felnőttképzési államigazgatósági szerv felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mint adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43)

3.12.Kamerarendszer

Az Adatkezelő székhelyén/telephelyein/éttermei területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb, jogszabályban, valamint a kameraszabályzatban meghatározott célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]., továbbá az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint jelen Szabályzatban meghatározott helyen elérhető kameraszabályzata alapján. Az Adatkezelő elsődleges jogos érdeke a tulajdonában álló vagyontárgyak, vagy az éttermeiben a vendégek vagyontárgyainak védelme, továbbá egy esetleges baleset vagy károkozás esetén a körülmények tisztázása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Érintett képmása* azonosítás
 
Az adatkezelés célja: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.
A felvételek tárolásának helye: az egyes éttermekben, elzárt helyen található szerveren.
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő.
Adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában a felvételtől számított 30 munkanap, ez után a felvétel automatikus felülírással kerül törlésre.
Adatközlés, adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Más esetekben harmadik fél irányába nem történik.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

3.13.Chatbot szolgáltatás üzemeltetése a www.burgerking.hu weboldalon

A Fusion Befektetési Zrt. honlapján (www.burgerking.hu) és a Társaság Facebook-on elérhető közösségi oldalának üzenetküldése során un. chatbot szolgáltatást üzemeltet. A szolgáltatás igénybevétele során az Érintett által írásban leírtakra, az Érintett által írt szövegben fellelhető kulcsszavak alapján egy programozott automatikus algoritmus, (chat robot, chatbot) válaszol.
Amikor az Érintett kapcsolatba lép velünk a chatbot szolgáltatáson keresztül, az Érintettről Adatkezelő személyes adatokat gyűjthet. Az Adatkezelő által gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók:
 • Érintett által a beszélgetés, honlap látogatás során megadott információk és személyes adatok, valamint
 • Érintett közösségi profillal történő igénybevétele során a közösségi profilja és közösségi tevékenysége bizonyos adatai.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, hogy egyszerűsítse, feldolgozhatóvá tegye Érintettel történő kommunikációját [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], továbbá Érintett hozzájárulása, amennyiben közösségi profillal veszi igénybe a chatbot szolgáltatást [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
Az adatkezelés célja: Az Érintett kommunikációjának feldolgozása alapján Érintett kérdéseire történő válaszadás, a chatbot válaszainak pontosabbá tétele a kommunikáció elemzése által, Adatkezelő általi tájékoztatás, hozzájárulás esetén egyedi ajánlatok megjelenítése a felhasználók megadott adatai, földrajzi lokációja és egyéb információk alapján.
Adatfeldolgozó:
Név: Talk-A-Bot Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Alkalmazás (cahtbot) üzemeltetés
Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.
Email: accounts@talkabot.net
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): 1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. 2. em. 1.
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
Adatfeldolgozó által igénybe vett al-adatfeldolgozók:
Név: Amazon web services emea société à responsabilité limitée (Sàrl)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerver hosting szolgáltatás
Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): Írország, Németország, Luxemburg
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Név: Microsoft AZURE
Microsoft Ireland Operations Limited
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerver hosting szolgáltatás
Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown Dublin 18, Ireland;
70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://azure.microsoft.com/hu-hu/
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Név: DigitalOcean, LLC.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerver hosting és nagytömegű adatfeldolgozás szolgáltatás
Székhely: 101 6th Ave, New York, NY 10013, Egyesült Államok
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): https://www.digitalocean.com/
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
Kezelt adatok köre és célja:
A következő információkat adhatja meg Érintett a regisztráció során:
A chatbot szolgáltatás igénybevételének dátuma, időpontja azonosítás
a weboldal látogatása során rögzített adatok, amennyiben a weboldalon veszi igénybe Érintett a chatbot szolgáltatást (IP cím, böngésző típusa, verzió száma, operációs rendszer neve, build száma) szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása
Név (keresztnév, vezetéknév, becenév, felhasználói név) azonosítás
Érintett által a szolgáltatásra igénybe vett platform (Viber, Facebook vagy web widget) azonosítás
a chat beszélgetés során megadott személyes, vagy más információ azonosítás, szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása, válaszadás, chatbot tanítása
 

3.14.Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Adatkezelő elérhető a
https://www.facebook.com/burgerkinghu , https://www.youtube.com/user/BURGERKINGHUNGARY , https://www.instagram.com/burgerkinghu/ , https://twitter.com/burgerkinghu
oldalakon, valamint más közösségi oldalakon is.
Az adatkezelés jogalapja: a közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
 
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like” (tetszik) linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike” (nem tetszik) linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Az egyes közösségi oldalak szolgáltatóinak adatkezelési tájékoztatói az alábbi linkeken érhetők el:
Szolgáltató neve Adatkezelési tájékoztató elérhetősége Szolgáltató általi adatkezelés
Google https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1 Google Analytics, AdSense, DoubleClick, Tag Manager hirdetési szolgáltatások működtetése, személyre szabott hírdetések megjelenítése a böngészőkben, felhasználói profil alkotás.
Google https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1 Youtube videók kapcsán a személyes adatok kezelése, a videók kapcsán személyre szabott hírdetések megjelenítése a böngészőkben, felhasználói profil alkotás
Meta (Facebook és Instagram) https://hu-hu.facebook.com/privacy/center
https://privacycenter.instagram.com
felhasználói profil alkotás, ez alapján személyre szabott hírdetések megjelenítése a Facebook-on és az Instagramm-on
X (Twitter) https://twitter.com/en/privacy felhasználói profil alkotás, ez alapján személyre szabott hírdetések megjelenítése
 
Amennyiben az Érintett Facebook Fiókkal veszi igénybe Adatkezelő valamely szolgáltatást, ebben az esetben a saját beállításaitól függően a különféle közösségi média felületeken a közösségi profilja bizonyos adatait (így például, de nem kizárólagosan név, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, közösségi média profil, nem, kor, információk arról, hogy miként használja a Felhasználó a közösségi oldalt és milyen tevékenységet folytat rajta, érdeklődési kör, családi állapot, fényképek, az Érintett által közzétett megjegyzések, egyéb információk az online viselkedésére vonatkozóan) elérhetővé teszi mind Adatkezelő, mind pedig Adatfeldolgozó számára. Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy a különböző közösségi oldalak és média platformok által biztosított eszközök megteremtik számára a lehetőségét annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg – azaz teszi nyilvánosan hozzáférhetővé - a személyes adatait a közösségi profiljaiban.
A Facebook nyilvános információkra vonatkozó tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/www/203805466323736?helpref=platform_switcher&ref=platform_switcher&rdrhc
Az Érintett által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben a közösségi média profillal történt használat során elérhetővé tett adatok köréért az Adatkezelő semmilyen formában sem vállal felelősséget.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

3.15.Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
név azonosítás
szül. hely, idő azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
 
Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó Neve: Mito Communications Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Email: office@mito.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez, példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 • Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton tárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

3.16.A BurgerKing mobil applikáció (App)

A Burger King mobilalkalmazás használatával a felhasználók kuponkedvezményeket, illetve egyéni, személyre szabott kedvezményeket vehetnek igénybe, továbbá lehetőségük van csatlakozni a BURGER KING® MyBurgerKing® törzsvásárlói programhoz. Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató mellett külön ÁSZF-et (Általános Szerződési Feltételek Mobil applikációhoz) is kiad, mely részletesen ismerteti az App használatának feltételeit, és az App-ban elérhető kedvezményeket, továbbá a BURGER KING®  MyBurgerKing® törzsvásárlói programot.
Amikor az Érintett használja mobilalkalmazásunkat, az Érintettről Adatkezelő személyes adatokat gyűjthet. Az Adatkezelő gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók:
 • Érintett által megadott információk és személyes adatok, valamint
 • a MobilApp használata során automatizált módszerrel gyűjtött információk.
Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, azzal, hogy a MobilApp-ot a készülékére telepíti, a Grt. 6. § (5) bekezdése, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Az adatkezelés célja: A MobilApp regisztrált felhasználói részére törzsvásárlói program, vásárlói kuponok útján kedvezmények biztosítása, egyedi ajánlatok megjelenítése a felhasználók megadott adatai, földrajzi lokációja és egyéb információk alapján, a felhasználónak az alkalmazás használata során tett nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása.
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó Neve: Mito Communications Zrt.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Email: office@mito.hu
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Név: BIT SOFT Srl.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Mobil applikáció fejlesztés és üzemeltetés
Székhely: Bucharest, Radovici Ion street no. 7, district 5.
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): Írország, Németország, Luxemburg (lásd Amazon)
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Név: Amazon
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerver hosting szolgáltatás
Székhely: Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Írország
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): Írország, Németország, Luxemburg
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Adatfeldolgozó neve: C/o. CleverTap Pvt Ltd (fka WizRocket Technologies Pvt Ltd.)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 9th Floor, DLH Park, SV Road, Goregaon West, Mumbai 400062
Adatkezelési tájékoztató: https://clevertap.com/privacy-policy/
https://clevertap.com/privacy-shield-policy/
Email: security@clevertap.com
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Adatfeldolgozó neve: Branch Metrics, Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
Adatkezelési tájékoztató: https://www.branch.io/gdpr/
Email: info@branch.io
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Adatfeldolgozó neve: Meta Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hírdetések kezelése
Adatkezelési tájékoztató: https://about.meta.com/actions/protecting-privacy-and-security/
Adatfeldolgozási technológia: Facebook Grap API
 
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
A következő információkat adhatja meg Érintett a regisztráció során:
Név (keresztnév, vezetéknév, becenév) azonosítás
szül. hely (születésnap) azonosítás
Email cím azonosítás
Jelszó azonosítás
Adatvédelmi szabályzat és a MobilApp általános szerződési feltételeinek elfogadásása Jognyilatkozatok elfogadásának jelzése
Marketing célú értesítések (push üzenetek, email-ek, SMS-ek) elfogadása/el nem fogadása Jognyilatkozat elfogadásának/nem elfogadásának jelzése
Születésnapi idő adatok használatának engedélyezése/nem engedélyezése Jognyilatkozat elfogadásának/nem elfogadásának jelzése
 
Az Érintettnek lehetősége van Facebook Fiókkal és Apple ID-val is csatlakozni, ez esetben Érintett elfogadja, hogy a Facebook Fiókjával és Apple ID-vel kapcsolatos egyes adatokat a Facebook és az Apple Adatkezelő részére a Facebook és az Apple mindenkor érvényes, vonatkozó szabályzatai szerint átadja. A Facebook hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/center
Az Apple Inc hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el:
https://www.apple.com/legal/privacy/hu/
https://www.apple.com/legal/privacy/
A MobilApp használata során az automatizált módszerekkel gyűjtött információ:
Az Érintett mobilkészülékéről Adatkezelő információkat gyűjthet automatizált technológia segítségével, amikor Érintett használja az alkalmazást. Az automatizált technológiák használatához az alkalmazás a mobiltelefon biztonsági beállításai függvényében külön hozzájárulást/engedélyezést kér(het). A BURGER KING®  MyBurgerKing® törzsvásárlói programhoz történő csatlakozás feltétele az automatizált adatgyűjtés elfogadása.
A következő információkat gyűjthetjük Önnel kapcsolatosan:
 • alkalmazás letöltésének, regisztrációjának, és legutolsó megnyitásának dátuma és időpontja;
 • az egyes kuponok megtekintésének időpontja;
 • legutolsó kupon beváltási dátuma;
 • a beváltott kuponok termékkategóriája;
 • push üzenet megjelenése, megtekintése, push üzenetre való rákattintás ténye;
 • földrajzi helyzet és időpont;
 • egyedi készülékazonosítójáról (UDID) vagy mobilkészülék-azonosítójáról (MEID);
 • mobilkészülékének típusáról és beállításairól;
Adatkezelés időtartama: az App regisztráció törlését követően 15 nap. Adatkezelő felhívja Érintett figyelmét arra, hogy az App alkalmazás telefonról történő törlése nem azonos a regisztráció törlésével. A regisztráció törlését Érintett az App felületéről tudja elvégezni, kétféle módon:
 • az App-on belül a „Profilom” menüpont alatt .a „Felhasználói fiók végleges törlése” menüpontban, vagy
 • Az App-on belül a törlési szándék jelzésével. Ebben az esetben a felhasználói fiók törlését Adatkezelő munkatársai hajtják végre.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érintett nem tudja igénybe venni az App szolgáltatásait, nem részesül a kedvezményekből.
Adatközlés, adattovábbítás: jelen fejezetben meghatározott Adatfeldolgozók felé történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik, az alábbiak szerint:
Az App-on belüli BURGER KING®  MyBurgerKing® törzsvásárlói programhoz történő csatlakozást követően, az egyes ajánlatok/kuponok Érintett mobiltelefonján történő megjelenítése automatizált döntéshozatal alapján történhet. Az automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika: a felhasználó által megadott személyes adatok, a földrajzi helyzet, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint az App-ban megvalósított felhasználói aktivitás adatai. A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.
Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.
Adatkezelő által az Érintett profilalkotásában közreműködő adatfeldolgozók:
Adatfeldolgozó neve: C/o. CleverTap Pvt Ltd (fka WizRocket Technologies Pvt Ltd.)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 9th Floor, DLH Park, SV Road, Goregaon West, Mumbai 400062
Email: security@clevertap.com
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Adatfeldolgozó neve: mParticle Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 257 Park Ave., 9th floor, New York, NY 10010
Email: privacy@mparticle.com , dpo@mparticle.com
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 
Adatfeldolgozó neve: Branch Metrics, Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: marketing automatizációs rendszer üzemeltetése
Székhely: 195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
Adatkezelési tájékoztató: https://www.branch.io/gdpr/
Email: info@branch.io
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 

3.17.Helymeghatározási adatok

A mobilalkalmazás, valamint Adatkezelő házhoz szállítást végző partnereinek (Wolt, Netpincér) honlapjának segítségével Adatkezelő adatokat gyűjt az érintett számítógépének / mobil telefonjának pontos helyéről.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő házhoz szállítást végző partnereinek honlapját, vagy mobilalkalmazását használják.
A kezelt adatok köre és céljai:
Helymeghatározási adatok szolgáltatásnyújtás
 
Az adatkezelés célja: Adatkezelő kiszállítási, valamint éttermeiben helybeni átvételre történt megrendelés szolgáltatásának biztosítása azzal, hogy az érintett tartózkodási helyéhez leginkább közel eső éttermet javasol.
Az adatkezelés időtartama: két év. A legtöbb számítógép, tablet, mobiltelefon lehetővé teszi, hogy érintett a készülék- vagy böngészőbeállítások segítségével visszavonja a fenti információk gyűjtésére adott engedélyét. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások helymeghatározás nélkül nem működnek megfelelően.
Amennyiben az érintett a helymeghatározási adatainak törlését kéri, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Érintett által történő manuális megadással, vagy érintett által használt eszköz által biztosított helymeghatározási adatokkal.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Név: BIT SOFT Srl.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Mobil applikáció üzemeltetés
Székhely: Bucharest, Radovici Ion street no. 7, district 5.
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím): Írország, Németország, Luxemburg (lásd Amazon)
Adatfeldolgozási technológia: informatikai rendszerrel
 

3.18.Bankkártyás Fizetés

A Fusion Befektetési Zrt. nem kezel a fizetéssel kapcsolatos adatokat, a fizetéshez az ADYEN N.V fizetési szolgáltatását, valamint a Big Fish Payment Gateway szolgáltatását veszi igénybe, mely során az adatok nem a Fusion Zrt. rendszerében tárolódnak.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél megrendelést adott le, és bankkártyás, vagy SZÉP-kártyás fizetéssel teljesíti a megrendelés ellenértékét.
A kezelt adatok köre: A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok bankkártyával történő fizetés esetén az ADYEN N.V bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, SZÉP-Kártya használata során a Big Fish Payment Gateway-en keresztül a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Az online fizetés céljából kezelt személyes adatok: bankkártyaadatok* SZÉP-kártya adatok*. A fizetéssel kapcsolatos adatokat cégünk nem tárolja, az közvetlen kerül megadásra a fizetéshez, melyhez csak az ADYEN N.V, valamint a BIG FISH Payment Services Kft. fér hozzá.
Amennyiben a *-gal megjelölt adatok közlése elmarad, úgy az Adatkezelők, és az Érintett között nem jön létre szerződéses jogviszony, mivel az adatkezelők nem tudják a fizetést lebonyolítani.
Az adatkezelés célja: a megrendelés kifizetése.
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítését követő 8 év, az ADYEN N.V és a BIG FISH Payment Services Kft. szabályzata szerint.
Az adatkezelési folyamat: a Megrendelő a Fusion Zrt-nél applikáción keresztül rögzíti megrendelését, és a megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat.
Az adatkezelés módja: elektronikusan
Az adatok forrása: az érintettől közvetlenül
Adatfeldolgozó igénybevétele: az online fizetéshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
On-line bankkártyás fizetés esetén: ADYEN N.V. (székhely: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam; cégjegyzékszám: registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 34259528; web: www.adyen.com) az alábbi tevékenység(ek). Az Adyen N.V. adatkezelési szabályzata: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
On-line SZÉP-kártyás fizetés esetén: BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2., cégjegyzékszám: 01-09-325828, adószám: 26355159-2-42, web: https://www.paymentgateway.hu) A BIG FISH Payment Services Kft. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://www.paymentgateway.hu/adatvedelem

3.19.Panaszkezelés, minőségi kifogások kezelése

Az adatkezelés célja: Adatkezelő által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, Adatkezelő Panaszkezelési szabályzata és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban foglaltak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszt benyújt Adatkezelő felé.
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre adat felhasználásának célja
név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
panasz egyedi azonosítószáma panaszkezelés
a panasz leírása panaszkezelés
 
Az adatkezelés célja: a benyújtott panasz kezelése.
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.
Adatközlés, adattovábbítás: nem történik.

4.Cookie-k

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
A sütik kezelésére Adatkezelő süti tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Adatkezelő sütikkel kapcsolatos tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://burgerking.hu/sites/burgerking.hu/files/cookie-tajekoztato_0.pdf
 

5.Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

6.Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

7.Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

8.Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az eszrevetel@fusionrt.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg.
Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

9.Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit jelen Tájékoztató 1. Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.
Bár Társaságunk mindent megtesz adatainak megfelelő kezelése érdekében, de amennyiben Ön nem ért egyet Társaságunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).
Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresését közvetlenül Társaságunkhoz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

10.Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

11.Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályokkal és rendelkezésekkel, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

12.Egyéb rendelkezések

Adatkezelő jelen tájékoztatóban azon adatkezelési folyamatokat mutatta be, amelyek a honlapon, és a mobilalkalmazás használata során, álláspályázatra történő jelentkezés kapcsán, kapcsolatfelvételre, szolgáltatás igénybevételére jellemzőek. Adatkezelő ezen felül is kezel személyes adatokat, munkaviszony létesítéséhez, munkáltatáshoz, partneri kapcsolatok létesítéséhez, valamint egyéb ügyfélkapcsolati célokból.
Amennyiben Ön munkavállalónk, vagy nyitott pozícióra jelentkezik, vagy egyéb célból szeretné megismerni cégünk teljes adatkezelési tevékenységét, kérjük, hogy az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot.
A Tájékoztatóban nem meghatározott adatkezelésekről az adott adatkezelés során a személyes adat felvételét megelőzően ad Társaságunk tájékoztatást.
Jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ilyen esetben Adatkezelő – amennyiben az adatot igénylő a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
 
Kelt: 2023. november hó 20. nap