Jogi nyilatkozat

Jogi feltételek

A jelen feltételek kiterjednek a burgerking.hu honlapra („Honlap”), valamint ellenkező rendelkezés hiányában minden további olyan honlapra és mobilalkalmazásra, melyet a Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Törvényszék által 01-10-041582 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 1066 Budapest, Oktogon tér 1.; adószám: 10547456-2-42; ; e-mail cím: fusion@fusionrt.hu ; „Fusion”) illetve a Fusion cégcsoport kezel, vagy a Fusion cégcsoport megbízásából kezelnek (a továbbiakban együttesen a „Honlapok”).

A Honlapokhoz való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és az alábbi jogi feltételek szabályozzák. Ön a Honlapok látogatásával elfogadja annak jogi feltételeit. Amennyiben e feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne látogassa Honlapjainkat.

Honlapjaink tartalmazhatnak kiegészítő jogi feltételeket, amelyek az adott honlappal kapcsolatban alkalmazandóak. Amennyiben az alábbi feltételek és Honlapjaink bármely más kiegészítő feltétele nem lennének összhangban egymással, a burgerking.hu Honlapra a jelen jogi feltételek alkalmazandóak.

A Fusion bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a jogi feltételek megváltoztatására, és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

A Honlap személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a honlapon levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a honlap tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Fusion előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Honlap harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Fusion előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.

A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Fusiont illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés vagy a honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A Honlaphoz fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Fusion és kapcsolt vállalkozásai. A Honlapok szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben e jogi feltételeket, vagy bármely honlap jogi feltételeit megsérti, a honlap látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Fusion fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban.

A Fusion nem szavatolja a Honlapon, illetve ahhoz kapcsolt bármely honlapon (hotlink) hozzáférhető információ teljességét és pontosságát. A Honlap tartalmát a Fusion ezen formában jeleníti meg, ezért semmiféle szavatosságot vagy jótállást nem vállal. A Fusion jogosult a Honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására. A Honlapon szereplő tartalom elavult lehet, tartalmának frissítésére a Fusion semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Fusion a jogszabályok által megengedett lehető legszélesebb körben kizár minden, a honlappal kapcsolatban felmerülő szavatossági és jótállási igényt.

A Honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Fusion szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Fusion szavatolja, hogy elektronikus hirdetései hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék -, illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. Szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.

A Honlap vagy ehhez kapcsolt más honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Fusion (ideértve kapcsolt vállalatait, a Fusion és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Fusion nem vállal helytállást azért, hogy a Honlap, illetve a szerver, amely a Honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A Honlapot látogató személy (és nem a Fusion) viseli az e károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

A Fusion a részére az interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a honlapra történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Fusion vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot a Honlapon (az adatvédelmi nyilatkozatban) megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és honlapra történő feltöltést. A Fusion nem köteles a Honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag honlapra történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.

A Fusion nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a Honlapra feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Fusion fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a Honlapról eltávolítsa.

Az ezen a Honlapon megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Fusion, illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek. A Fusion nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Fusion nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy a honlap bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a honlap tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

A Honlappal felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket a www.burgerking.hu oldalon érheti el.

A jelen jogi feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

2017. augusztus 25.
Fusion Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság